Bhikkuni Arama

 

ค่ายปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชา 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ อารามภิกษุณี นิโรธาราม จอมทอง

 

 

ระเบียบ ปฏิบัติในการเข้าปฏิบัติธรรม

 

แผนที่เดินทางมาที่ อารามภิกษุณี
นิโรธาราม อ.จอมทอง

แผนที่เดินทางมาที่ อารามภิกษุณี สุทธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด

รายการธรรมะ ฟังธรรมะ
ธรรมะปี 2559  
สาธยายมนต์ 2558  
ธรรมะ ปี 2558  
กฐินสบายใจ นิโรธาราม 58  
กฐินม่วนใจ๋ สุทธจิตต์ 58  
กฐินสบายใจ ปี 2557  
ธรรมะปี 2557  
อาจาริยบูชา 60 ปี  
ธรรมะปี 2556  
ธรรมะปี 2555  
ปี 2554  
มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
กรกฎาคม 2554
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
ปี 2553  
มกราคม 2553
กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553
เมษายน 2553
พฤษภาคม 2553
มิถุนายน 2553
กรกฏาคม 2553
สิงหาคม 2553
กันยายน 2553
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553
ปี 2552  
มกราคม 2552
กุมภาพันธ์ 2552
มีนาคม 2552
เมษายน 2552
พฤษภาคม 2552
มิถุนายน 2552
กรกฏาคม 2552
สิงหาคม 2552
กันยายน 2552
ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
ธันวาคม 2552
ปี 2551  
รวมธรรมะปี 2551
 
   

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email